mapa świata dane osoboweStosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Przemysław Wiatrowski.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Przemysław Wiatrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Przemysław Wiatrowski” we Wrocławiu przy ulicy Ukraińskiej 1, 54-401 Wrocław, NIP 6652735498, REGON 367043404, email: info@adwokatwiatrowski.com, nr telefonu : 796-402-799.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako wykonującym zawód adwokata (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby której one dotyczą (art. 9 ust.2 lit. a RODO) oraz niezbędności ich przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust.2 lit. f RODO);

b) dokonywania czynności księgowo–rozliczeniowych – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) prowadzenia wewnętrznych analiz i statystyk Administratora – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędności przetwarzania dla osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) archiwizacji spraw po ich zakończeniu – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako wykonującym zawód adwokata (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ochrony żywotnych interesów Klienta (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby której one dotyczą (art. 9 ust.2 lit. a RODO) oraz niezbędności ich przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust.2 lit. f RODO);

e) zapewnienia organizacyjnego, technicznego, informatycznego wsparcia działalności gospodarczej Administratora – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) kontaktów Administratora z organami administracji publicznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator w ust. 2 pkt. b, c, d, e, f powołuje się na prawnie uzasadnione interesy, którymi są: dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, analiza kondycji finansowej Administratora (pkt. b); usprawnienie usług świadczonych na rzecz Klientów, optymalizacja procesów świadczenia pomocy prawnej (pkt. c); ochrona dowodowa ewentualnych roszczeń Administratora lub Klienta, obrona przed roszczeniami osób trzecich tudzież zarzutami organów administracji publicznej, a to z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (pkt. d); usprawnienie usług świadczonych na rzecz Klientów, optymalizacja procesów świadczenia pomocy prawnej, zapewnienie środowiska pracy niezbędnego dla prowadzonej działalności, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami osób i firm współpracujących z Administratorem (pkt. e); zapewnienie optymalnej i zgodnej z obowiązującym prawem formy i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora (pkt. f).

4. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujące kategorie odbiorców: podmioty rozpatrujące prowadzone sprawy (w tym m.in.: sądy, prokuratury, policja, komornicy sądowi, inne organy administracji publicznej); przeciwnicy procesowi w ramach prowadzonego postępowania; podwykonawcy Administratora (w tym m.in.: adwokaci, radcowie prawni, notariusze i aplikanci tych zawodów), firmy księgowe i informatyczne.

5. Kontaktowanie się drogą mailową wiąże się z udostępnieniem danych osobowych (w szczególności adresu e-mail) Administratorowi jak również podmiotom utrzymującym serwery pocztowe. Administrator informuje, iż korzysta z krajowego dostawcy usług informatycznych (w tym utrzymującego serwer jego poczty elektronicznej) i zawarł w tym względzie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W zależności od umieszczenia Państwa serwerów jako nadawców/odbiorców korespondencji komunikacja mailowa może jednak prowadzić do transferu danych do Państwa Trzeciego, co może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem nieuprawnionego przejęcia przesyłanych danych przez podmioty trzecie. Celem ochrony danych osobowych Administrator przesyła dane drogą mailową w formie zaszyfrowanej hasłem, które przekazuje adresatowi inną drogą komunikacji.

W innych wypadkach Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw Trzecich, chyba że na wyraźne, pisemne żądanie osoby, której one dotyczą.

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Administrator przestanie przetwarzać dane na tych podstawach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub świadczono innego rodzaju pomoc prawną, w ramach których dane osobowe zostały zgromadzone (art. 16c ust.1 pkt.2 lit.c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz.U. z 2018 r. poz. 1184).

W pozostałych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane do czasu ustania wszelkich ewentualnych roszczeń i zarzutów związanych ze stosunkiem prawnym stanowiącym przyczynę ich przetwarzania, w tym przysługujących Administratorowi, osobom których dane dotyczą, podmiotom trzecim oraz organom administracji publicznej, a w przypadku przechowywania danych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia. W każdym jednak przypadku dane osobowe, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji przez obowiązujące Administratora przepisy prawne.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w zależności od możliwości technicznych Administratora), prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także na dalsze przetwarzanie danych o ile istnieją ku temu inne podstawy prawne określone w art. 6 ust.1 lit.b-f RODO (cofnięcie zgody będzie w takiej sytuacji traktowane jako równoznacznie z wniesieniem sprzeciwu stosownie do art. 21 i następne RODO)

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO lub przepisy krajowe.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym – brak rzetelnego podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług pomocy prawnej tudzież trudnościami w bieżącym wykonywaniu umowy. Tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże pozostaje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane przez Administratora.

12. Z dniem 4 maja 2019 r. nowelizacja Prawa o adwokaturze wprowadziła ograniczenia w zakresie realizacji praw podmiotów danych związane z charakterem wykonywanego zawodu adwokata oraz tajemnicą adwokacką i w tym zakresie wskazane powyżej uprawnienia ulegają następującym modyfikacjom:

Art. 16a

  1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.5)) stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez adwokata tajemnicy, o której mowa w art. 6.
  2. Przepisu art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w przypadku danych osobowych pozyskanych przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się.”

13.  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Przemysław Wiatrowski można kierować drogą listowną,  telefoniczną, jak również poprzez formularz kontaktowy.